Các phòng ban  »  Kế hoạch tổng hợp
Phòng kế hoạch tổng hợp

Trưởng phòng

BsCKI. Nguyễn Việt Trí

Phó Trưởng phòng

BsCKI. Dương Phú Nhân

 

2. Tổ chức nhân sự: 15 nhân viên

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận