Các phòng ban  »  Quản lý chất lượng
Phòng Quản lý chất lượng

Trưởng phòng:

BsCKI. Lê Mộng Thúy

Phó Trưởng phòng:

BsCKI. Huỳnh Ngọc Duyên

Phó Trưởng phòng:

BsCKII. Huỳnh Minh Khởi

 

2. Tổ chức nhân sự: 10 nhân viên

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận