Văn bản pháp quy
qđ 3888/QĐ-BYT

Triển khai qđ số 3888/QĐ-BYT của Bộ Y Tế Hướng dẫn phòng. Chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới .

Sở Y Tế chuyển đến các đơn vị Quyết định số 3888/QĐ-SYT ngày 08/09/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “ Hướng dẫn phòng. Chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” (đính kèm) .

Tải về tại đây

Tin liên quan