Đánh giá chất lượng Bệnh viện  »  Đánh giá chất lượng bệnh viện

Sở Y tế Cà Mau

 

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

 

 
Bệnh viện: BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH CÀ MAU

Địa chỉ chi tiết: 85, Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà mau, phường 6, thành phố Cà Mau, Cà Mau

Số giấy phép hoạt động:000418/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 06/9/2014

 

Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ CÀ MAU

Hạng bệnh viện: Hạng II

Loại bệnh viện: Sản - Nhi

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 363 (Có hệ số: 393)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 4.37

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 1 10 29 43 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 1.20 12.05 34.94 51.81 83

Sở Y tế Cà Mau

 

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

 

 
Bệnh viện: BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH CÀ MAU

Địa chỉ chi tiết: 85, Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà mau, phường 6, thành phố Cà Mau, Cà Mau

Số giấy phép hoạt động:000418/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 06/9/2014

 

Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ CÀ MAU

Hạng bệnh viện: Hạng II

Loại bệnh viện: Sản - Nhi

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 360 (Có hệ số: 390)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 4.33

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 1 11 30 41 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 1.20 13.25 36.14 49.40 83

Sở Y tế Cà Mau

 

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2023

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

 

 
Bệnh viện: BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH CÀ MAU

Địa chỉ chi tiết: 85, Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà mau, phường 6, thành phố Cà Mau, Cà Mau

Số giấy phép hoạt động:000418/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 06/9/2014

 

Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ CÀ MAU

Hạng bệnh viện: Hạng II

Loại bệnh viện: Sản - Nhi

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 331 (Có hệ số: 356)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.96

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 3 20 35 25 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 3.61 24.10 42.17 30.12 83

Sở Y tế Cà Mau

 

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

 

 
Bệnh viện: BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH CÀ MAU

Địa chỉ chi tiết: 85, Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà mau, phường 6, thành phố Cà Mau, Cà Mau

Số giấy phép hoạt động:000418/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 06/9/2014

 

Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ CÀ MAU

Hạng bệnh viện: Hạng II

Loại bệnh viện: Sản - Nhi

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 359 (Có hệ số: 387)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 4.30

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 1 10 33 39 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 1.20 12.05 39.76 46.99 83

Sở Y tế Cà Mau

 

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2022

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

 

 
Bệnh viện: BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH CÀ MAU

Địa chỉ chi tiết: 85, Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà mau, phường 6, thành phố Cà Mau, Cà Mau

Số giấy phép hoạt động:000418/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 06/9/2014

 

Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ CÀ MAU

Hạng bệnh viện: Hạng II

Loại bệnh viện: Sản - Nhi

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 328 (Có hệ số: 353)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.92

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 4 22 31 26 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 4.82 26.51 37.35 31.33 83

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

 

 
Bệnh viện: BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH CÀ MAU
Địa chỉ: 85, Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà mau, phường 6, thành phố Cà Mau, Cà Mau
Giám đốc: BS. VÕ THÀNH LỢI
Di động: 0913986447. Email: vothanhloi64@gmail.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Ông Trần Quang Khóa Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn
2. Ông Huỳnh Tấn Kiệt Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Phó Trưởng đoàn
3. Ông Nguyễn Trường Giang Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Thư ký
Các thành viên
4. Ông Nguyễn Tấn Lực Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Sở Y tế
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Sở Y tế
6. Ông Đỗ Minh Thắng Trưởng phòng BHYT-QLHN Sở Y tế
7. Ông Lê Đồng Khởi Phó Trưởng phòng BHYT-QLHN Sở Y tế
8. Ông Trần Tấn Quang Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế
9. Bà Huỳnh Ngọc Tuyền Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế
10. Bà Trần Thị Bạch Như Giám đốc Bv đa khoa thành phố Cà Mau
11. Ông Nguyễn Việt Trí Trưởng phòng KHTH Bv Sản Nhi Cà Mau
12. Ông Triệu Quốc Nhượng Trưởng phòng ĐD Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau
13. Bà Trịnh Thanh Thúy Trưởng Khoa Khám bệnh Bv Sản Nhi Cà Mau
14. Ông Trương Văn Đạt Trưởng khoa Xét nghiệm Bv Sản Nhi Cà Mau
15. Bà Trần Ngọc Hà Trưởng khoa KSNK Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau
16. Bà Lý Kim Yến Phó Trưởng phòng QLCL Bệnh viện đk Cà Mau
17. Ông Huỳnh Minh Dương Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện đk Cà Mau
18. Ông Tăng Công Lành Trưởng Khoa khám bệnh Bệnh viện đk Cà Mau
19. Ông Võ Duy Thanh Trưởng Khoa Xét nghiệm Bệnh viện đk Cà Mau
20. Ông Thạch Trung Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bv đk CM

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 362 (Có hệ số: 390)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 4.33

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 1 9 32 41 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 1.20 10.84 38.55 49.40 83

THÔNG BÁO

Kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng năm 2021”

  Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Qúy 1 năm 2021 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản-Nhi quý 1 năm 2021 và Bệnh viện an toàn phòng chống Covid-19” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau:

PHẦN A. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN:

 

Quí I Năm 2021

Quí II Năm 2021

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

328 ĐIỂM

331 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.91

3.94

 

THÔNG BÁO

Kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Quí IV năm 2020”

      Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng BV Quí IV năm 2020 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản-Nhi Quí IV năm 2020” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau

 

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN:

 

Quí III Năm 2020

Quí IV Năm 2020

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

330 ĐIỂM

346 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3,94

4.13

THÔNG BÁO

Kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Quí III năm 2020"

Báo Cáo Đánh Giá CLBV 6 tháng đầu năm 2020 

Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 về Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản - Nhi năm 2019” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau

Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Quý 3 năm 2019 về Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Quý 3 năm 2019 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản - Nhi Quý 3 năm 2019” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau:

Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng BV Quý 2 năm 2019 về Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng BV Quý 2 năm 2019 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản Nhi Quý 2 năm 2019” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau

Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng BV Quý 1 năm 2019 về Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng BV Quý 1 năm 2019 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản Nhi Quý 1 năm 2019” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

Thông báo kết quả "Đánh giá chất lượng bệnh viện Quý III năm 2018"

Thông báo Kết quả "Đánh giá chất lượng Bệnh viện Quý 2 năm 2018"

Thông báo Kết quả "Đánh giá chất lượng Bệnh viện Quý 1 năm 2018"

Thông báo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện Quý I năm 2018.