Đánh giá chất lượng Bệnh viện  »  Đánh giá chất lượng bệnh viện

THÔNG BÁO

Kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng năm 2021”

  Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Qúy 1 năm 2021 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản-Nhi quý 1 năm 2021 và Bệnh viện an toàn phòng chống Covid-19” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau:

PHẦN A. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN:

 

Quí I Năm 2021

Quí II Năm 2021

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

328 ĐIỂM

331 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.91

3.94

 

THÔNG BÁO

Kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Quí IV năm 2020”

      Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng BV Quí IV năm 2020 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản-Nhi Quí IV năm 2020” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau

 

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN:

 

Quí III Năm 2020

Quí IV Năm 2020

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

330 ĐIỂM

346 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3,94

4.13

THÔNG BÁO

Kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Quí III năm 2020"

Báo Cáo Đánh Giá CLBV 6 tháng đầu năm 2020 

Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 về Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản - Nhi năm 2019” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau

Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Quý 3 năm 2019 về Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Quý 3 năm 2019 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản - Nhi Quý 3 năm 2019” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau:

Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng BV Quý 2 năm 2019 về Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng BV Quý 2 năm 2019 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản Nhi Quý 2 năm 2019” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau

Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng BV Quý 1 năm 2019 về Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng BV Quý 1 năm 2019 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản Nhi Quý 1 năm 2019” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

Thông báo kết quả "Đánh giá chất lượng bệnh viện Quý III năm 2018"

Thông báo Kết quả "Đánh giá chất lượng Bệnh viện Quý 2 năm 2018"

Thông báo Kết quả "Đánh giá chất lượng Bệnh viện Quý 1 năm 2018"

Thông báo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện Quý I năm 2018.

Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 theo Bộ tiêu chí, Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau có 83 tiêu chí được áp dụng trong 83 tiêu chí, đạt 303 điểm so với 415 điểm tối đa (73%). Tuy nhiên, Bệnh viện còn có nhiều tiêu chí và nhiều tiểu mục cần phải củng cố và triển khai thực hiện để cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế.

Thông báo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện Quý III năm 2017

Thông báo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2017

Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng BV Quý 1 năm 2017 về Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng BV Quý 1 năm 2017 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản Nhi Quý 1 năm 2017” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau:

Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 (Áp dụng cho các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý)

Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 theo Bộ tiêu chí, Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau có 83 tiêu chí được áp dụng trong 83 tiêu chí, đạt 287 điểm so với 415 điểm tối đa (69%). Tuy nhiên, Bệnh viện còn có nhiều tiêu chí và nhiều tiểu mục cần phải củng cố và triển khai thực hiện để cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế.