Các khoa  »  Khoa KS Nhiễm Khuẩn
Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
Phó Trưởng khoa:
Cn. Dương Hữu Sơn

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận