Các khoa  »  Khoa CĐHA
Khoa Chuẩn Đoán Hình Ảnh
Trưởng khoa:
 
BsCKI. Lê Văn Khanh

 

Phó Trưởng khoa:

 

Bs. Trần Minh Hải

 

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận