Các khoa  »  Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Trưởng khoa:
 
Bs.CKI. Dương Kim Ngân

 

Phó Trưởng khoa:

 

Bs.CKI. Trần Thị Lệ Thu

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận