Các khoa  »  Khoa Dược
Khoa Dược
Trưởng khoa:
 
ThsDs. Nguyễn Thị Quyên

 

Phó Trưởng khoa:

 

Ds. Trịnh Như Anh

 

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận