Các khoa  »  Khoa Hậu phẫu
Khoa Hậu Phẫu
Trưởng khoa:
 
BsCKI. Huỳnh Ngọc Duyên
Phó trưởng khoa:
 
BsCKI. Lý Ngọc Hà

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận