Các khoa  »  Khoa Khám bệnh
Khoa Khám Bệnh

Trưởng khoa

BsCKI. Trịnh Thanh Thuý

Phó Trưởng khoa

BsCKII. Võ Xuân Đào

Phó Trưởng khoa

BsCKI. Trần Văn Tứ

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận