Các khoa  »  Khoa Ngoại
Khoa Ngoại
 
Trưởng khoa:
Ths. Bs. Lê Văn Khen
Phó khoa:
Bs. Nguyễn Văn Tính

 

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận