Các khoa  »  Khoa PT-GMHS
Khoa PT - GMHS
Trưởng khoa:
BsCKI. Nguyễn Văn Hoài
Phó trưởng khoa:
BsCKI. Huỳnh Minh Toán

 

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận