Các khoa  »  Khoa Sanh
Khoa Sanh

Trưởng khoa:

BsCKI. Đặng Thị Lạc

Phó trưởng khoa:

BsCKI. Trần Phương Hằng

 

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận