Các phòng ban  »  Hành chính - Quản trị
Phòng Hành Chính - Quản Trị

 

Trưởng phòng:

Cn. Đỗ Văn Dương

Phó trưởng phòng:

Cn. Nguyễn Ngọc Diễm

2. Tổ chức nhân sự

3. Chức năng nhiệm vụ

4. Các bộ phận