Các phòng ban  »  Kế toán tài chính
Phòng Kế Toán - Tài Chính
Trưởng phòng: 
Cn. Trần Ngọc Kỷ

Phó trưởng phòng

Cn. Lê Kim Thuý

Phó trưởng phòng

Cn. Lê Thị Mịn

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận