Các phòng ban  »  Phòng Điều dưỡng
Phòng Điều Dưỡng
 
Trưởng phòng:
Cn. Triệu Quốc Nhượng

 

 

1. GIỚI THIỆU

 Phòng Điều dưỡng là một phòng chức năng, có vai trò trong việc quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, quản lý chất lượng chăm sóc đảm bảo an toàn người bệnh và định hướng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người bệnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

CN. Triệu Quốc Nhượng: Trưởng phòng

Cn. Phan Mỹ Tiên

Cn. Lê Thị Lan Đài

Cn. Nguyễn Thị Xuân Trang

HS. Trần Mỹ Nhiên

ĐD. Nguyễn Công Chúng

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

-  Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.

-  Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

-  Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

-  Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

- Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

4. CÁC BỘ PHẬN

- Chăm sóc người bệnh

-  Đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Tác giả: NHÂN LÊ
Theo PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG