Các phòng ban  »  Phòng Vật tư - TTBYT
Phòng Vật Tư - TTBYT
Trưởng phòng:
 
ThDs. Lưu Thị Thu Cầm

 

Phó trưởng phòng:

 

Ks. Nhan Thanh Liêm

 

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận