Các phòng ban  »  Quản lý chất lượng
Phòng Quản lý chất lượng

I. Nhân sự:

1. Trưởng phòng qua các thời kỳ:

BsCKI. Lê Mộng Thúy

2. Phó phòng qua các thời kỳ:

 

Trưởng phòng:

BsCKII. Trần Thiên Lý

Phó Trưởng phòng:

 

Phó Trưởng phòng:

 

 

2. Tổ chức nhân sự: 10 nhân viên

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận