Các phòng ban  »  Tổ chức cán bộ
Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Trưởng phòng
Cn. Hà Bé Ngoan
Phó trưởng phòng
Cn. Phan Hồng Trên

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận