Truyền thông giáo dục sức khỏe
ÁP DỤNG CHỈ THỊ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ÁP DỤNG CHỈ THỊ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan