Tin tức sự kiện
HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC 2021 - XÂY DỰNG VĂN HÓA THỰC SỰ TRỞ THÀNH NỀN TẢNG TINH THẦN VỮNG CHẮC CỦA XÃ HỘI
HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC 2021 - XÂY DỰNG VĂN HÓA THỰC SỰ TRỞ THÀNH NỀN TẢNG TINH THẦN VỮNG CHẮC CỦA XÃ HỘI
🌟 Sáng ngày 24/11/2021, hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 600 đại biểu từ các Bộ/ ngành/ giới văn nghệ sỹ và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội trong cả nước.
🌟 Hội nghị diễn ra tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành, hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
🌟 Nội dung trọng tâm xuyên suốt của hội nghị là dẫn luận, hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa. Sau khi nhìn lại những thành tựu, tồn tại qua 35 năm đổi mới, các cơ quan sẽ rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó "xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới trên trục xuyên suốt là phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trọng tâm chính là khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường".
🌟 Nội dung hội nghị đã nhấn mạnh "chúng ta phải tập trung thực hành để triển khai hệ giá trị con người Việt Nam mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra. Đó là con người Việt Nam yêu nước, trọng lẽ phải, giàu tình thương, sáng tạo và có khát vọng xây dựng đất nước";
Sức mạnh con người Việt Nam trong dòng chảy lịch sử, trong đó có sức mạnh trí tuệ - mà nhân lực ngành Y đóng góp một phần đáng tự hào- luôn là một giá trị cốt lõi của văn hóa, đặc biêt hơn trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid 19.
🌟 Hội nghị cũng là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, y tế, trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
Tin liên quan