Văn bản pháp quy
Chỉ Thị 24 và 6649/BYT-KCB

CHỈ THỊ 24 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

TẢI CHỈ THỊ

CÔNG VĂN 6649/BYT-KCB TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

TẢI CÔNG VĂN

Tin liên quan